Rekentoets: doe er wat aan. Nu met enquête!

rekenen_verpleegkundigeEr woedt, onder andere in de WiskundE-brief, onder wiskundeleraren een discussie over de introductie van de rekentoets in het Voortgezet Onderwijs. In recente bijdragen wordt er, door tegenstanders, zelfs opgeroepen tot een boycot en dagelijkse e-mail-bombardementen van Kamerleden!

(Hebt u reuzehaast? Dan kunt u hier al de enquête invullen. Beter is het nog even verder te lezen.)

Het lijkt een achterhoedegevecht (ons democratisch bestel heeft inmiddels al besloten tot de introductie van deze rekentoets), maar deze geluiden verdienen nu toch een tegengeluid vanuit eigen kring, een constructief tegengeluid. Dat geluid maak ik bij deze.

Construeer mee!

Wiskundedocenten houden immers van construeren, al dan niet met passer en geo-driehoek. Aan inhoud, opzet en organisatie van de rekentoets zal namelijk zeker nog wel wat geschaafd moeten worden. Dat kán ook, de rekentoets was tot en met dit schooljaar slechts een pilot. Pas vanaf het schooljaar 2013 – 2014 wordt deze een verplicht onderdeel van het eindexamen.

Enquête

[polldaddy survey=”6055D043D1A4704D” type=”slider” title=”Vul in!” body=”Onze Enige Echte GroteRekentoetsenquête!” button=”Start NU!”]Ik stel dan ook voor om op de een of andere wijze te komen tot een concreet lijstje wijzigingsvoorstellen. Als eerste aanzet daartoe staat

hier een enquête

Geef de plek van de enquête s.v.p. aan zo veel mogelijk wiskundedocenten door!

Mijn bereik binnen Wiskundeland is niet zo heel erg groot, dus ik zal na sluiting van de enquête nooit (kunnen en durven) komen met ronkende, gemakkelijke, zinnen als ‘De helft van de wiskundedocenten in Nederland vindt … ‘. Het wordt immers nooit een representatief onderzoek, zelfs al zouden 424 wiskundedocenten de vragen invullen. Maar uw bijdragen zullen mij zeker voeden!

De poll bouwt voort op een eerdere enquête uit de WiskundE-brief (2 december 2012). Deze is echter al weer een half jaar geleden gehouden en verdient een update. Verder zal er de gelegenheid worden geboden om, via reacties, direct met elkaar online te discussiëren, een minstens zo belangrijke component van de gewenste inbreng.

Nagekomen bericht: inmiddels ontving ik, op grond van mijn bijdragen aan de discussie, een uitnodiging van het Ministerie van OCW om eens over de rekentoets te komen praten. Lijkt mij ook constructief!

Mijn reactie op Hans Spoor (uit WiskundE-brief 636)

fokke-sukke-lerenIn de WiskundE-brief stond twee maal achter elkaar (nummer 634 en 635) een bijdrage van Hans Spoor. Ik was het echter twee maal niet met hem eens. Omdat hij in zijn laatste stukje nogal teleurgesteld en zuur klonk, voelde ik mij geroepen om mijn kritiek uiteen te zetten in WiskundE-brief 635, van zondag 19 mei.

Als u een reactie wilt geven: graag! Zowel ‘voorstanders’ als ‘tegenstanders’ van de introductie van de rekentoets zijn hier welkom!

Geachte heer Spoor,

Dat u teleur­gesteld bent in de zeer geringe respons op uw oproep van eervori­ge week in Wiskun­dE-brief 634, begrijp ik natuur­lijk goed. Ik voel dan ook de behoef­te om alsnog te reage­ren.

Mis­schien kunt u het zich niet voor­stellen, maar ik was en ben het gewoon niet met u eens. Vandaar dat ik niet reageer­de. Ik ben juist blij met de invoe­ring van de reken­toets! Er zal nog wel het één en ander aan de inhoud, vorm en organi­satie van de toets moeten worden ge­schaafd maar dat hoort bij iets nieuws, een pilot.

Ik denk niet dat ons de rampen te wachten staan die u voor­spelt. En áls leerlin­gen die reken­toets al niet mochten halen, dan zal dat in mijn ogen in de meeste geval­len terecht zijn. Wie niet kan rekenen, ver­dient gewoon geen diploma. Voor de goede orde: we hebben het hier over eenvou­dige somme­tjes die door de door­snee havo- en vwo-leer­ling flui­tend te maken zouden moeten zijn.

Voor vmbo-leerlin­gen zal de toets zeker lasti­ger zijn, maar ook voor deze leerlin­gen geldt dat je het zonder een minima­le reken­kennis in deze maat­schap­pij gewoon niet redt. Ter gerust­stel­ling merk ik nog op dat het de eerste tijd nog niet moge­lijk is om op een onvol­doende voor de reken­toets te zakken.

Tot slot nog een tacti­sche tip. Mis­schien had u meer reac­ties gekre­gen wanneer u wat minder fel van leer zou zijn getrok­ken en bijvoor­beeld een wat mildere formule­ring had bedacht voor ‘De toets is verwor­den tot een onding, een farce, een schanda­lig ding dat niet ge­schikt is om de reken­vaardig­heid van onze leerlin­gen te toetsen’. Kom op zeg! We hebben het over een reken­toetsje en niet over de toe­stand in Syrië of over bankmal­versa­ties.

Ik wens u en uw leerlin­gen veel succes bij de invoe­ring. Daar zou u uw energie op moeten richten. En niet op het bombar­dement dat u voor­stelt.

Bertus nu al geslaagd voor zijn #rekentoets!

Volkskrant; 13 mei 2013
Volkskrant; 13 mei 2013

Het doet mij altijd deugd als een kritische lezer eens narekent wat een journalist met grote stelligheid in een krant beweerd heeft, zelfs als het gaat het om een volstrekt onbenullig onderwerp.

Vanmorgen kreeg Bertus Beltman uit Emmen de eer die hem toekwam: zijn rekenwerk werd door de Volkskrant beloond met plaatsing als Brief van de dag.

Ik heb geen flauw idee in welke fase van zijn educatie deze Bertus zich bevindt, maar voor mij heeft hij de voldoende voor zijn #rekentoets al binnen. Niet dat het rekenwerk zelf zo moeilijk was (niveau 2F, schat ik in), maar dat hij een kritische geest heeft dient gehonoreerd.

Deze is namelijk steeds harder nodig in een maatschappij waarin we constant gebombardeerd worden met getalsmatige gegevens, al dan niet als graphic vermomd, die veel krantenlezers gewoon voor zoete koek slikken. Gepast wantrouwen is hierbij echter op zijn plaats, ook – of misschien zelfs met name – als het data van zogenoemde datacheckers betreft.