Paneldiscussie #rekentoets bij OCW

Logo-Ministerie-OCW-grootVandaag weer eens een bloedserieus bericht. Gisteren was ik namelijk door OCW uitgenodigd om, in een groep van wiskundedocenten en ambtenaren, mijn zegje te doen over de #rekentoets. Zoals inmiddels binnen het onderwijs wel bekend is: die toets wordt met ingang van het komend schooljaar ingevoerd.

Resultaten in mijn tas mee

In mijn tas had ik de resultaten zitten van een enquête, die ik zelf op mijn webstek had ge-organiseerd. Zo’n 80 mensen (waarvan 95% wiskundedocent) vulden deze in. Bedankt daarvoor!

Met name de toelichtingen die respondenten bij hun antwoorden gaven waren voor mij van grote waarde tijdens de discussie. De resultaten vindt u hier.

Repliek

Van te voren was ik al met een van de deelnemers – een felle tegenstander van de introductie – in een niet altijd even zachtzinnige discussie verzeild geraakt. Daarin blies ik overigens zelf flink mijn partijtje mee. Wie zinnen schrijft als

Ik verwacht niet dat het misbaksel (dat is het, hoe je ook wilt noemen!) de volgende decade haalt, maar we zullen zien. Dat dit niet zonder slag of stoot zal gebeuren, is vooral omdat er behoorlijk wat mensen persoonlijk belang hebben bij het voortbestaan van de rekentoets; aan het onderwijs valt goed te verdienen, zoals u wellicht weet.

 

die dien ik van repliek, en fel ook. U zult het misschien naïef van mij vinden, maar ik geloof niet in Grote Gruwelijke Complotten, die met name tegenstanders overal achter zoeken. Dat geldzaken een rol spelen in het onderwijs, dat is ook mij bekend. Maar dat de rekentoets louter en alleen ingevoerd wordt, omdat bepaalde partijen eraan verdienen, dat klopt gewoon niet.

Na afloop van de bijeenkomst heb ik met deze tegenstander nog heel even nagepraat over de discussie. En toen bleek dat hij in de praktijk best meeviel. Ik was het nog steeds niet hem eens, maar dat moet kunnen.

Aftrap

Gezien de voorgeschiedenis was ik van te voren wat bang dat een te groot deel van de discussie zou gaan over een, in mijn ogen, al lang achterhaald onderwerp: moet die rekentoets nu ingevoerd of niet? Ik ben hierin een pragmaticus: ik heb zelf die rekentoets niet bedacht als oplossing voor een, door bijna iedereen erkend, probleem. Maar nu die eenmaal ingevoerd wordt, laten we er ook direct maar een goede toets van maken! De rekentoets is inmiddels ook stevig verankerd in wetten, die door het parlement, al in 2010, zijn goedgekeurd. Dus dat is de realiteit, zo werkt democratie. Of de toets ook echt wérkt, dat zien we bij de tussentijdse evaluatie dan wel weer.

Ik was dan ook erg blij met de openingswoorden van een hoge OCW-ambtenaar, die direct zei: die toets, die komt er gewoon. Tijdens de vergadering werd er door sommige aanwezigen nog wat geprutteld, maar in het algemeen vond ik het de constructieve vergadering, waar ik op gehoopt had.

Veranderingen in inhoud, vorm, organisatie

Ondanks de grote meningsverschillen binnen de groep, over een aantal zaken waren wij het – in grote lijnen – gauw eens, bijvoorbeeld over de rol van contexten in de opgaven en over de rol van de rekenmachine. En niet alleen waren wij aan tafel het gauw eens hierover, u (respondenten van mijn enquête en van die van een eerdere enquête in de WiskundE-brief) zit en zat op hetzelfde spoor. Dit weekend hoop ik een artikel af te maken over deze onderwerpen, dat ik – in concept – hier zal publiceren. U kunt dan uiteraard reageren. Graag zelfs!

Voor mij zijn er een aantal zaken, waarover ik mij nog geen definitieve mening heb gevormd. Dan denk ik met name aan de rol van de rekentoets binnen de straks nog meer aangescherpte slaag/zakregeling. Die rekentoets kan straks namelijk een flinke rol spelen bij het bepalen of iemand geslaagd is of niet. Te flink? Ik weet het gewoon nog niet.

Bedotten in procenten

Bedrog_autofabrikantenDe Volkskrant publiceerde vanmorgen een bericht over het verschil tussen het wérkelijke brandstofverbruik van auto’s en dat wat ons door de fabrikanten wordt voorgespiegeld. Dat er een verband bestaat tussen brandstofverbruik en CO2-uitstoot (en dus: het broeikaseffect) zal u bekend zijn.

Om dit bericht te kunnen begrijpen moet je minimaal weten wat het begrip procent inhoudt. Goed dus, dat er straks een rekentoets is! Als je niet kunt rekenen, dan kun je namelijk ook geen kritische burger zijn.

Die kritische burger zou, wat mij betreft, nog wel een stap verder mogen gaan, bijvoorbeeld: de bron van dit bericht raadplegen. Zo moeilijk is het niet om even te Googelen op Transport Environment, de milieuorganisatie die het onderzoek waarop de Volkskrant zich baseert zou hebben uitgevoerd. Dan kom je er al gauw achter dat het een heel andere organisatie is die het onderzoekswerk deed (ICCT). Een onnauwkeurigheidje, maar dit terzijde. Voor het kunnen lezen van het volledige rapport is overigens meer rekenen/wiskunde nodig, inclusief het kunnen lezen van grafieken.

Wat ik het schokkendste vind aan het bericht in de Volkskrant is niet dat BMW koploper bedonderen is, maar dat alle autofabrikanten u bedonderen! De een wat meer, de ander wat minder. Weliswaar voel ik (OV; fiets) dit bedrog niet in mijn eigen portemonnee, maar u – mits autorijder – wél. Het milieu voelt het ook!

 

Rekentoets: doe er wat aan. Nu met enquête!

rekenen_verpleegkundigeEr woedt, onder andere in de WiskundE-brief, onder wiskundeleraren een discussie over de introductie van de rekentoets in het Voortgezet Onderwijs. In recente bijdragen wordt er, door tegenstanders, zelfs opgeroepen tot een boycot en dagelijkse e-mail-bombardementen van Kamerleden!

(Hebt u reuzehaast? Dan kunt u hier al de enquête invullen. Beter is het nog even verder te lezen.)

Het lijkt een achterhoedegevecht (ons democratisch bestel heeft inmiddels al besloten tot de introductie van deze rekentoets), maar deze geluiden verdienen nu toch een tegengeluid vanuit eigen kring, een constructief tegengeluid. Dat geluid maak ik bij deze.

Construeer mee!

Wiskundedocenten houden immers van construeren, al dan niet met passer en geo-driehoek. Aan inhoud, opzet en organisatie van de rekentoets zal namelijk zeker nog wel wat geschaafd moeten worden. Dat kán ook, de rekentoets was tot en met dit schooljaar slechts een pilot. Pas vanaf het schooljaar 2013 – 2014 wordt deze een verplicht onderdeel van het eindexamen.

Enquête

Ik stel dan ook voor om op de een of andere wijze te komen tot een concreet lijstje wijzigingsvoorstellen. Als eerste aanzet daartoe staat

hier een enquête

Geef de plek van de enquête s.v.p. aan zo veel mogelijk wiskundedocenten door!

Mijn bereik binnen Wiskundeland is niet zo heel erg groot, dus ik zal na sluiting van de enquête nooit (kunnen en durven) komen met ronkende, gemakkelijke, zinnen als ‘De helft van de wiskundedocenten in Nederland vindt … ‘. Het wordt immers nooit een representatief onderzoek, zelfs al zouden 424 wiskundedocenten de vragen invullen. Maar uw bijdragen zullen mij zeker voeden!

De poll bouwt voort op een eerdere enquête uit de WiskundE-brief (2 december 2012). Deze is echter al weer een half jaar geleden gehouden en verdient een update. Verder zal er de gelegenheid worden geboden om, via reacties, direct met elkaar online te discussiëren, een minstens zo belangrijke component van de gewenste inbreng.

Nagekomen bericht: inmiddels ontving ik, op grond van mijn bijdragen aan de discussie, een uitnodiging van het Ministerie van OCW om eens over de rekentoets te komen praten. Lijkt mij ook constructief!

Mijn reactie op Hans Spoor (uit WiskundE-brief 636)

fokke-sukke-lerenIn de WiskundE-brief stond twee maal achter elkaar (nummer 634 en 635) een bijdrage van Hans Spoor. Ik was het echter twee maal niet met hem eens. Omdat hij in zijn laatste stukje nogal teleurgesteld en zuur klonk, voelde ik mij geroepen om mijn kritiek uiteen te zetten in WiskundE-brief 635, van zondag 19 mei.

Als u een reactie wilt geven: graag! Zowel ‘voorstanders’ als ‘tegenstanders’ van de introductie van de rekentoets zijn hier welkom!

Geachte heer Spoor,

Dat u teleur­gesteld bent in de zeer geringe respons op uw oproep van eervori­ge week in Wiskun­dE-brief 634, begrijp ik natuur­lijk goed. Ik voel dan ook de behoef­te om alsnog te reage­ren.

Mis­schien kunt u het zich niet voor­stellen, maar ik was en ben het gewoon niet met u eens. Vandaar dat ik niet reageer­de. Ik ben juist blij met de invoe­ring van de reken­toets! Er zal nog wel het één en ander aan de inhoud, vorm en organi­satie van de toets moeten worden ge­schaafd maar dat hoort bij iets nieuws, een pilot.

Ik denk niet dat ons de rampen te wachten staan die u voor­spelt. En áls leerlin­gen die reken­toets al niet mochten halen, dan zal dat in mijn ogen in de meeste geval­len terecht zijn. Wie niet kan rekenen, ver­dient gewoon geen diploma. Voor de goede orde: we hebben het hier over eenvou­dige somme­tjes die door de door­snee havo- en vwo-leer­ling flui­tend te maken zouden moeten zijn.

Voor vmbo-leerlin­gen zal de toets zeker lasti­ger zijn, maar ook voor deze leerlin­gen geldt dat je het zonder een minima­le reken­kennis in deze maat­schap­pij gewoon niet redt. Ter gerust­stel­ling merk ik nog op dat het de eerste tijd nog niet moge­lijk is om op een onvol­doende voor de reken­toets te zakken.

Tot slot nog een tacti­sche tip. Mis­schien had u meer reac­ties gekre­gen wanneer u wat minder fel van leer zou zijn getrok­ken en bijvoor­beeld een wat mildere formule­ring had bedacht voor ‘De toets is verwor­den tot een onding, een farce, een schanda­lig ding dat niet ge­schikt is om de reken­vaardig­heid van onze leerlin­gen te toetsen’. Kom op zeg! We hebben het over een reken­toetsje en niet over de toe­stand in Syrië of over bankmal­versa­ties.

Ik wens u en uw leerlin­gen veel succes bij de invoe­ring. Daar zou u uw energie op moeten richten. En niet op het bombar­dement dat u voor­stelt.

Bertus nu al geslaagd voor zijn #rekentoets!

Volkskrant; 13 mei 2013
Volkskrant; 13 mei 2013

Het doet mij altijd deugd als een kritische lezer eens narekent wat een journalist met grote stelligheid in een krant beweerd heeft, zelfs als het gaat het om een volstrekt onbenullig onderwerp.

Vanmorgen kreeg Bertus Beltman uit Emmen de eer die hem toekwam: zijn rekenwerk werd door de Volkskrant beloond met plaatsing als Brief van de dag.

Ik heb geen flauw idee in welke fase van zijn educatie deze Bertus zich bevindt, maar voor mij heeft hij de voldoende voor zijn #rekentoets al binnen. Niet dat het rekenwerk zelf zo moeilijk was (niveau 2F, schat ik in), maar dat hij een kritische geest heeft dient gehonoreerd.

Deze is namelijk steeds harder nodig in een maatschappij waarin we constant gebombardeerd worden met getalsmatige gegevens, al dan niet als graphic vermomd, die veel krantenlezers gewoon voor zoete koek slikken. Gepast wantrouwen is hierbij echter op zijn plaats, ook – of misschien zelfs met name – als het data van zogenoemde datacheckers betreft.