(Centrale) Eindexamens vmbo bb Wiskunde in 2018

U kunt deze eindexamens hier niet alleen inzien, eventueel schermvullend, maar ook binnenhalen. Gebruik hiervoor de knoppen onderaan elk vak.


en hier het antwoord:

Bron

HEMA waarschuwt voor foute geodriehoeken


Deze oplettende eindexamenkandidaat bracht de zaak aan het rollen. Zij is dit jaar een van de examenvloggers van de Telegraaf.

(Twijfelachtige) bron

Betrouwbaarder bron

Redactie WiskundE-brief geveld door hitte

Een andere verklaring weet ik anders niet te bedenken voor deze passage uit de WiskundE-brief van vandaag, 28 mei:

Balen over bewijsopdracht

Er werd name­lijk ge­vraagd om iets te bewij­zen.
Het werk­woord ‘bewij­zen’ behoort welis­waar tot de examen­werk­woorden waarvan de beteke­nis in de sylla­bus nauwkeu­rig is omschre­ven, maar het ontbrak altijd in de pilotex­amens. En in de lesme­thoden is de op­dracht ‘bewijs’ ook nauwe­lijks te vinden.

Bij opgave 6 werd aan de kandida­ten ge­vraagd om te bewij­zen dat het snij­punt van twee grafie­ken een top is van de eerstge­noemde grafiek. De om­schrij­ving van het werk­woord bewij­zen is ondanks een taalkun­dige misser vrij helder: een redene­ring en/of exacte bereke­ning waaruit de juist­heid van het gestel­de blijkt. In dit geval ligt een bereke­ning voor de hand en die moet uiter­aard exact zijn.

Omdat het signaal­woord ‘exact’ echter ontbrak, dachten veel leerlin­gen dat zij deze opgave mochten aanpak­ken met behulp van de grafi­sche rekenma­chine. Dat resul­teerde niet zelden in een score van 0 punten of hoog­stens 2 punten als de afgelei­de tenmin­ste nog goed was bepaald.

gk

Is dit nu werkelijk een pleidooi voor introductie van het begrip exact bewijzen? Bestaat er soms iets als ongeveer bewijzen? Is de belangrijkste methode uit de Wiskunde niet juist dat bewijs?

Of moet ik het bovenstaande zien als een pleidooi voor nog meer signaalwoorden in de examens, als zouden alleen deze de gewenste Pavlov-reflex bij leerlingen opwekken?

Bewijs is bewijs, puntuit. Geen discussie nodig.

Teleurstelling

Dat sommige docenten teleurgesteld zijn over de resultaten van hun leerlingen, dat begrijp ik natuurlijk best. Maar zijzelf hebben hierin dan een steek laten vallen, niet de toetsenmakers (hun collega’s overigens). Zij hebben die (vermaledijde) lijst met ‘examenwerkwoorden’ dan kennelijk niet voldoende behandeld in de klas.

“Meester, het stond niet in proefexamen”, zou u dat accepteren als uw leerlingen een fout maken in hun echte examen? Ik denk het niet. Bovendien: in het proefexamen 2016 komt “Bewijs” wel degelijk voor (met dank aan  voor de tip), zelfs twee keer.

Er wordt in de passage ook nog eens lafjes naar de wiskundemethoden gewezen. Is dit hoe docenten tegenwoordig met leerboeken omgaan, zijn deze dan hun Bijbel of hun Koran geworden? Zijn zij slaaf geworden van het gebruikte boek? Uitgever Noordhoff lacht in zijn vuistje! In bijlage 2 van de syllabus (een officieel, CvTE, stuk) staat het allemaal helder omschreven, zoals redacteur Gerard Koolstra zelf ook moet toegeven.

Weersverwachting

Ik wens de redactie het beste met het herstel. Een troost: morgen wordt het koeler. En misschien weet ik dan inmiddels ook wat die “taalkundige misser” is. “Enige verbijstering”, dat lijkt mij de voornaamste taalmisser. Help me op weg als u kunt.

PS Examenwerkwoorden Wiskunde
8.5_artikel_euclides_wiskunde_jan_2013 (4)