Advies Raad van State over ER Rekentoetsen

Raad-v-StateZoals u waarschijnlijk weet, wordt er gewerkt aan een aparte rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER-rekentoetsen). De Raad van State bracht hier deze zomer een advies over uit, dat vandaag gepubliceerd werd.

En passant adviseert de Raad de naam te veranderen in een begrijpelijker naam.

Hieronder vindt u een samenvatting van dit advies. Het hele stuk vindt u hier.

Samenvatting advies over invoering van aangepast rekenexamen
Datum publicatie: dinsdag 24 november 2015 – Datum advies: donderdag 6 augustus 2015

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van examenbesluiten in verband met invoering van een aangepast rekenexamen. Het advies is op 25 november 2015 openbaar gemaakt.

Het voorstel
Sinds 2010 wordt geleidelijk een rekentoets ingevoerd in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Uiteindelijk moeten alle leerlingen de rekentoets afleggen om hun diploma te kunnen halen, ook als rekenen niet van belang is voor het profiel of de vervolgopleiding. Voor elke schoolsoort geldt dezelfde toets, want rekenen moet een basisvaardigheid zijn. Nu blijkt uit onderzoek dat niet alle leerlingen de rekentoets kunnen halen. Daarom wordt een extra rekentoets ingevoerd speciaal voor leerlingen die grote moeite hebben met rekenen.

Geen wettelijke grondslag
De regering is er niet duidelijk over of het gaat om een lichtere toets. Er wordt echter al met de extra rekentoets geëxperimenteerd. Daaruit blijkt dat het gaat om een lichtere rekentoets. De Afdeling advisering merkt op dat zo’n lichtere toets niet kan worden ingevoerd door examenbesluiten te wijzigen. De wet gaat namelijk uit van één rekenniveau per schoolsoort. De lichtere rekentoets kan daarom alleen worden ingevoerd door een wetswijziging.

Uitgangspunten van het beleid
Uit de eerste resultaten met de rekentoets blijkt dat er leerlingen zijn die grote moeite hebben met het niveau van de rekentoets, ook als de scholen er extra aandacht aan geven. Dat roept de vraag op of een voldoende rekenniveau voor het vervolgonderwijs niet te hoog gegrepen is voor alle leerlingen en of dus het idee van basisrekenvaardigheden voor alle leerlingen wel juist is. Dat was echter wel het uitgangspunt van het beleid. De Afdeling adviseert dan ook om de uitgangspunten van de rekentoets opnieuw door te rekenen.

Bureaucratie
De invoering van de lichtere rekentoets zal leiden tot extra administratieve lasten voor scholen. Zij moeten beoordelen of een leerling voor deelname aan die toets in aanmerking komt, ze moeten gegevens over de rekenvorderingen van leerlingen bijhouden en ze moeten de Onderwijsinspectie tekst en uitleg kunnen geven. De Afdeling adviseert die extra lasten te vergoeden.