Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 6

anp
anp

 

 

 

 

 

 

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Onze staatssecretaris komt binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer (18 juni), zullen er ook vast beleidsmaatregelen volgen.

Ik laat deze dagen zien wat ik zelf zou doen als ik de heer Dekker was. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven. Dit is alweer deel 6 van deze serie.

Advies 4

Leg de referentiecesuur voorlopig niet vast.

De introductie van de rekentoets hangt samen met een door (bijna) iedereen geconstateerd probleem: gebrek aan rekenvaardigheden bij onze leerlingen. Daardoor ervaren zij problemen is hun vervolgstudie, hun werk en in hun maatschappelijk functioneren. Of de rekentoets die rekenvaardigheden inderdaad verbetert zal na evaluatie moeten blijken.

Lekker boeiend, het telt toch niet mee

Feit is dat naarmate de resultaten op de toets als dwingender werden ervaren door leerlingen, leraren en scholen, deze ook beter hun best zijn gaan doen. Dat blijkt onder andere uit de rapportages van het Steunpunt Taal en Rekenen. Hier vindt u de meest recente, over het intensiveringstraject rekenen.

Fact of Life

Je kunt het als idealistische onderwijsman (en dat ben ik) betreuren dat een probleem kennelijk pas serieus wordt genomen als er een officiële toets aan wordt gekoppeld, maar dit werkt nu eenmaal zo, dit behoort kennelijk tot de Facts of Life.

De resultaten in de pilots van de rekentoets waren zonder meer slecht, zeker in het vmbo en het havo. De Commissie analyseert de oorzaken daarvoor in haar rapport uitvoerig en voorbeeldig. Dit jaar ging het voor het eerst om ‘het echie’, al telde het resultaat nog niet mee in de slaag/zakregeling. Ik heb van 2014 nog geen landelijke resultaten onder ogen gekregen, maar er zijn duidelijke signalen dat er sprake is van betere resultaten. Dat had ik ook wel verwacht.

Geen getreuzel meer

Toch zijn de rekentoetsen nog niet dat wat ze zouden moeten zijn en zouden leerlingen, leraren en scholen ook nog best een stapje extra kunnen zetten. Dat eerste constateert de Commissie ook, over dat tweede is zij wat cryptischer. Vandaar dat ik dat maar zeg, overigens in navolging van het Steunpunt Taal en Rekenen.

Van belang lijkt mij daarom dat er niet langer door de bewindvoerders met de uitvoering van de maatregelen rond de rekentoets wordt getreuzeld, maar er nu echt – eindelijk – wordt doorgepakt. In 2010, dus vier (!) jaar geleden zijn de Referentiekaders in de Wet verankerd, met instemming van (bijna) de hele Tweede Kamer, maar daarna is er – vind ik – niet daadkrachtig genoeg opgetreden. Hierdoor is er veel te lang onzekerheid boven het onderwijsveld blijven hangen. Gelukkig vindt de Commissie, met mij, dat alles nu gewoon volgens schema moet doorgaan.

Niet de dupe

Zij heeft daarbij wel een clausule: de huidige lichting leerlingen mag niet de dupe worden van de invoeringsproblemen. Zij doet ook een aanbeveling hoe dat laatste te bereiken.

Ik ben het eens met die clausule, maar wil toch liever een andere, meer structurele, oplossing voorstellen. Als een leerling, door welke oorzaken dan ook, niet over een lat kan springen, dan is het uit onderwijskundig oogpunt vreemd om die lat dan (tijdelijk) maar wat lager te gaan leggen. Die lat (de cesuur) ligt namelijk op een van te voren door deskundigen bepaalde hoogte (de Commissie beschrijft de procedure die hierbij gehanteerd werd uitvoerig) die kennelijk nodig wordt geacht voor de rest van zijn leven (vervolgstudie, beroep, maatschappelijk functioneren). Zouden we kandidaten voor een rijexamen hun diploma tijdelijk cadeau geven als ze door omstandigheden onvoldoende rijvaardigheden beheersen? Ik hoop het niet.

Morgen ga ik verder met mijn commentaar op dit advies en kom met een alternatief advies. Dan ga ik ook verder in op wat ik al eerder constateerde: dat een aparte rekentoets voor vmbo-bb, zoals het plan is, in ieder geval iets onlogisch is.

Schreeuwende_koppen