Als ik nu eens @SanderDekker was … deel 4

media_xl_1830027

 

 

 

 

 

Met Hemelvaart verscheen het rapport Bosker over de rekentoets. Onze staatssecretaris komt binnenkort met een reactie en, na bespreking in de Tweede Kamer, zullen er ook vast beleidsmaatregelen volgen.

Ik laat de komende dagen zien wat ik zelf zou doen als ik de heer Dekker was. Daarbij probeer ik uiteraard zo veel mogelijk aan te sluiten bij de (vijf) adviezen van de Commissie Bosker. Daar waar ik van mening verschil zal ik dat duidelijk aangeven. Dit is alweer deel 4 van deze serie.

Advies 2

Verbeter de transparantie en openbaarheid van de toetsen.

Ook dit is een advies van de Commissie waar iedereen het wel mee eens zal zijn. Daarbij hoort echter wel de aantekening dat het ontwerpproces van de toetsen natuurlijk afgeschermd moet zijn, zoals geldt voor alle eindexamens en onderdelen daarvan.

Wel zouden de hele gang van zaken en de gevolgde procedures duidelijk(er) moeten worden voor de buitenwereld. De rekentoetsen worden automatisch, per computer (hier kom ik later deze week nog op terug), afgenomen, gescoord en vervolgens krijgen leerlingen een cijfer. Het zou iedereen, en dan met name de leerling en zijn leraar duidelijk moeten zijn hoe deze cijfertoekenning plaats vindt.

Inzagerecht

Een belangrijk punt vind ik dat leerlingen in staat zouden moeten worden gesteld om hun eigen werk, inclusief de opgaven, na afloop in te zien. Alleen dan kan er sprake zijn van een leereffect, bijvoorbeeld in verband met de herkansing.

Het argument om die inzage tot nu toe te beperken was dat er eerst nog een hele database moest worden aangelegd, met opgaven die later eventueel hergebruikt zouden kunnen worden. Die database is nu nog lang niet voldoende gevuld. Dat geldt met name in het mbo, waar aan leerlingen verscheidene herkansingsmogelijkheden worden geboden.

De Commissie pleit in haar rapport ook voor zo’n inzagemogelijkheid, al voegt ze daar voorzichtigheidshalve wel het woordje ‘desgewenst’ aan toe. Dit is in ieder geval mijn wens en ik denk ook die van vele anderen.

Hogere productie

In deel 3 van deze serie stelde ik voor de constructiegroepen tijdelijk flink uit te breiden, zodat er in een jaar veel meer rekentoetsen geproduceerd kunnen worden dan er in dat bewuste jaar nodig zijn. Dan hoeft men ook niet meer bang te zijn dat leerlingen in een rekentoets alleen maar met hun al bekende opgaven geconfronteerd worden. Daarmee vervalt ook de reden om leerlingen hun werk niet in te laten zien.

Ook leraren zouden inzage moeten hebben, want zij zijn het immers het die het onderwijs aan herkansers verzorgen. Wil je je leerling kunnen corrigeren, dan moet je natuurlijk ook weten wat deze fout gedaan heeft.

Openbaarheid

Net als bij de (schriftelijke) eindexamens kunnen de opgaven uit de rekentoets dan (als mijn voorstel wordt overgenomen) na afloop gewoon gepubliceerd worden (verbeter de openbaarheid) en zó dienen als voorbeeld voor toekomstige edities. Er hoeven geen aparte voorbeeldtoetsen meer gemaakt te worden.

Morgen aandacht voor Advies 3 van de Commissie.

Schreeuwende_koppen