Mijn reactie op Hans Spoor (uit WiskundE-brief 636)

fokke-sukke-lerenIn de WiskundE-brief stond twee maal achter elkaar (nummer 634 en 635) een bijdrage van Hans Spoor. Ik was het echter twee maal niet met hem eens. Omdat hij in zijn laatste stukje nogal teleurgesteld en zuur klonk, voelde ik mij geroepen om mijn kritiek uiteen te zetten in WiskundE-brief 635, van zondag 19 mei.

Als u een reactie wilt geven: graag! Zowel ‘voorstanders’ als ‘tegenstanders’ van de introductie van de rekentoets zijn hier welkom!

Geachte heer Spoor,

Dat u teleur­gesteld bent in de zeer geringe respons op uw oproep van eervori­ge week in Wiskun­dE-brief 634, begrijp ik natuur­lijk goed. Ik voel dan ook de behoef­te om alsnog te reage­ren.

Mis­schien kunt u het zich niet voor­stellen, maar ik was en ben het gewoon niet met u eens. Vandaar dat ik niet reageer­de. Ik ben juist blij met de invoe­ring van de reken­toets! Er zal nog wel het één en ander aan de inhoud, vorm en organi­satie van de toets moeten worden ge­schaafd maar dat hoort bij iets nieuws, een pilot.

Ik denk niet dat ons de rampen te wachten staan die u voor­spelt. En áls leerlin­gen die reken­toets al niet mochten halen, dan zal dat in mijn ogen in de meeste geval­len terecht zijn. Wie niet kan rekenen, ver­dient gewoon geen diploma. Voor de goede orde: we hebben het hier over eenvou­dige somme­tjes die door de door­snee havo- en vwo-leer­ling flui­tend te maken zouden moeten zijn.

Voor vmbo-leerlin­gen zal de toets zeker lasti­ger zijn, maar ook voor deze leerlin­gen geldt dat je het zonder een minima­le reken­kennis in deze maat­schap­pij gewoon niet redt. Ter gerust­stel­ling merk ik nog op dat het de eerste tijd nog niet moge­lijk is om op een onvol­doende voor de reken­toets te zakken.

Tot slot nog een tacti­sche tip. Mis­schien had u meer reac­ties gekre­gen wanneer u wat minder fel van leer zou zijn getrok­ken en bijvoor­beeld een wat mildere formule­ring had bedacht voor ‘De toets is verwor­den tot een onding, een farce, een schanda­lig ding dat niet ge­schikt is om de reken­vaardig­heid van onze leerlin­gen te toetsen’. Kom op zeg! We hebben het over een reken­toetsje en niet over de toe­stand in Syrië of over bankmal­versa­ties.

Ik wens u en uw leerlin­gen veel succes bij de invoe­ring. Daar zou u uw energie op moeten richten. En niet op het bombar­dement dat u voor­stelt.