Bedotten in #procenten

Bedrog_autofabrikantenDe #Volkskrant publiceerde vanmorgen een bericht over het verschil tussen het wérkelijke brandstofverbruik van auto’s en dat wat ons (mij overigens niet: ik ben principieel OV-er en fietser) door de fabrikanten in hun folders wordt voorgespiegeld. Dat er een verband bestaat tussen brandstofverbruik en CO2-uitstoot (en dus: het broeikaseffect) zal u bekend zijn.

Om dit bericht te kunnen begrijpen moet je minimaal weten wat het begrip procent inhoudt. Goed dus, dat er straks een rekentoets is! Als je niet kunt rekenen, dan kun je namelijk ook geen kritische burger zijn.

Die kritische burger zou, wat mij betreft, nog wel een stap verder mogen gaan, bijvoorbeeld: de bron van dit bericht raadplegen. Zo moeilijk is het niet om even te Googelen op Transport Environment, de milieuorganisatie die het onderzoek waarop de Volkskrant zich baseert zou uitgevoerd hebben. Dan kom je er al gauw achter dat het een andere organisatie is die het onderzoekswerk deed (ICCT). Onnauwkeurigheidje, maar dit terzijde. Voor het kunnen lezen van het volledige rapport is overigens meer rekenen/wiskunde nodig, inclusief het kunnen lezen van grafieken.

Wat ik het schokkendste vind aan het bericht in de Volkskrant is niet dat BMW koploper bedonderen is, maar dat alle autofabrikanten u bedonderen! De een wat meer, de ander wat minder. Weliswaar voel ik (OV; fiets) dit bedrog niet in mijn eigen portemonnee, maar u – mits autorijder – wél. Het milieu voelt het ook!

 

Rekentoets: doe er wat aan. Nu met enquête!

rekenen_verpleegkundigeEr woedt, onder andere in de WiskundE-brief, onder wiskundeleraren een discussie over de introductie van de rekentoets in het Voortgezet Onderwijs. In recente bijdragen wordt er, door tegenstanders, zelfs opgeroepen tot een boycot en dagelijkse e-mail-bombardementen van Kamerleden!

(Hebt u reuzehaast? Dan kunt u hier al de enquête invullen. Beter is het nog even verder te lezen.)

Het lijkt een achterhoedegevecht (ons democratisch bestel heeft inmiddels al besloten tot de introductie van deze rekentoets), maar deze geluiden verdienen nu toch een tegengeluid vanuit eigen kring, een constructief tegengeluid. Dat geluid maak ik bij deze.

Construeer mee!

Wiskundedocenten houden immers van construeren, al dan niet met passer en geo-driehoek. Aan inhoud, opzet en organisatie van de rekentoets zal namelijk zeker nog wel wat geschaafd moeten worden. Dat kán ook, de rekentoets was tot en met dit schooljaar slechts een pilot. Pas vanaf het schooljaar 2013 – 2014 wordt deze een verplicht onderdeel van het eindexamen.

Enquête

Ik stel dan ook voor om op de een of andere wijze te komen tot een concreet lijstje wijzigingsvoorstellen. Als eerste aanzet daartoe staat

hier een enquête

Geef de plek van de enquête s.v.p. aan zo veel mogelijk wiskundedocenten door!

Mijn bereik binnen Wiskundeland is niet zo heel erg groot, dus ik zal na sluiting van de enquête nooit (kunnen en durven) komen met ronkende, gemakkelijke, zinnen als ‘De helft van de wiskundedocenten in Nederland vindt … ‘. Het wordt immers nooit een representatief onderzoek, zelfs al zouden 424 wiskundedocenten de vragen invullen. Maar uw bijdragen zullen mij zeker voeden!

De poll bouwt voort op een eerdere enquête uit de WiskundE-brief (2 december 2012). Deze is echter al weer een half jaar geleden gehouden en verdient een update. Verder zal er de gelegenheid worden geboden om, via reacties, direct met elkaar online te discussiëren, een minstens zo belangrijke component van de gewenste inbreng.

Nagekomen bericht: inmiddels ontving ik, op grond van mijn bijdragen aan de discussie, een uitnodiging van het Ministerie van OCW om eens over de rekentoets te komen praten. Lijkt mij ook constructief!

Tweinbreker 1, nu met oplossing

koopjeKunt u beter 10% korting krijgen over de prijs mét BTW of over die zonder BTW?

 

 

 

 

 

 


Oplossing

Zie hier.

Wat betekenen 25.000 #Wiswijsen in het #sexagesimale talstelsel?

Eergisteren wees ik u er al op dat 25.000 (verkochte exemplaren van Wiswijs) alleen een mooi, rond, getal is in ons eigen #tientallig stelsel. Maar wat is dit getal als je het omzet naar bijvoorbeeld een getalstelsel met 60 als basis?

Lachen

Deze video van @nimberphile helpt u op weg om het antwoord te vinden. Voel u niet dom als u niet direct in lachen uitbarst om de in de video gepresenteerde grapjes. Ik krijg de indruk dat het gelach dat u hier en daar hoort apart is opgenomen en later ingevoegd. Tweede mogelijkheid: het publiek lacht niet omdat het onmiddellijk snapt wat de grap is, het is de nerd die weet: oh, in dit publiek van nerds moet ik hier om lachen. Ik snap niet waarom, maar als ik niet lach, hoor ik er niet meer bij.

Waarschuwing

Zet de video na ongeveer 2,5 minuten uit. Ik vind het erg teleurstellend dat @numberphile haar producties op deze platte manier bekostigt. Daar hadden ze best slimmere manieren voor kunnen verzinnen!

Maand van de ronde getallen

stork_03[2]Het is deze dagen goed raak, waar het het behalen van mijlpalen betreft. Wiskundig gesproken is er overigens pas wat aan de hand zolang we met de 10 als getalbasis blijven werken.

25.000

Maar het heeft toch wel wat: 100 volgers op twitter. Bovendien werd deze website (inmiddels meer dan) 10.000 keer bezocht. En dan nu dinsdag: er zijn dan 25.000 exemplaren van mijn (en Fred Pach‘s) wiskundeboek Wiswijs verkocht! Dat laatste gaan we (uitgever, auteurs, tafeldames) vieren in café-restaurant Stork, een visrestaurant, waar ik vanaf mijn huis binnen 5 minuten zou kunnen zijn als ik het drukbevaren IJ zou durven overzwemmen. Ik verheug mij nu al op de fruits de mer!

Begin

De kiem voor Wiswijs is al lang geleden ontsproten, in mijn studententijd. Toen hielp ik mijn zusje bij het behalen van haar Colloquium Doctum voor wiskunde. Haar was, ter voorbereiding, een boek voorgeschreven met in de titel iets als Geprogrammeerde Instructie. Ik was toentertijd nog niet zo heel erg bezig met de wiskundedidactiek. Maar ik wist één ding al wél zeker: zoals het in dit boek ging, moest het in ieder geval niet: geen onbegrepen trucjes, maar begrip en inzicht, daar zou het om moeten draaien bij goed wiskundeonderwijs.

Gedachtegoed

Via Wiswijs hebben wij (medeauteur Fred Pach en ik) geprobeerd ons gedachtegoed te vertalen in concreet leermateriaal. Wiswijs is geen regulier boek voor het voortgezet onderwijs, de doelgroep is ook betrekkelijk klein: mensen die, vaak op latere leeftijd en voor een deel via zelfstudie, het wiskundegat proberen te dichten tussen dat VO en het hoger onderwijs.

Trots

Het vervult mij met trots dat, over de jaren heen, 25.000 mensen Wiswijs aangeschaft hebben! De omzet per jaar ligt niet zo heel erg hoog, maar Wiswijs is een blijvertje gebleken.

Wij denken, in overleg met uitgever Noordhoff, er nu over om het boek wat uit te breiden en daarmee een ander boek, waarvan ik geconstateerd heb dat het didactisch niet deugt, het Basisboek Wiskunde van o.a. Jan van der Craats, uit de markt de drukken. Als oefenboek, met allemaal dezelfde sommetjes, is dit Basisboek overigens wél geschikt. Maar met begrip en inzicht heeft het helaas erg weinig te maken. Jan, eat your heart out!

Mijn reactie op Hans Spoor (uit WiskundE-brief 636)

fokke-sukke-lerenIn de WiskundE-brief stond twee maal achter elkaar (nummer 634 en 635) een bijdrage van Hans Spoor. Ik was het echter twee maal niet met hem eens. Omdat hij in zijn laatste stukje nogal teleurgesteld en zuur klonk, voelde ik mij geroepen om mijn kritiek uiteen te zetten in WiskundE-brief 635, van zondag 19 mei.

Als u een reactie wilt geven: graag! Zowel ‘voorstanders’ als ‘tegenstanders’ van de introductie van de rekentoets zijn hier welkom!

Geachte heer Spoor,

Dat u teleur­gesteld bent in de zeer geringe respons op uw oproep van eervori­ge week in Wiskun­dE-brief 634, begrijp ik natuur­lijk goed. Ik voel dan ook de behoef­te om alsnog te reage­ren.

Mis­schien kunt u het zich niet voor­stellen, maar ik was en ben het gewoon niet met u eens. Vandaar dat ik niet reageer­de. Ik ben juist blij met de invoe­ring van de reken­toets! Er zal nog wel het één en ander aan de inhoud, vorm en organi­satie van de toets moeten worden ge­schaafd maar dat hoort bij iets nieuws, een pilot.

Ik denk niet dat ons de rampen te wachten staan die u voor­spelt. En áls leerlin­gen die reken­toets al niet mochten halen, dan zal dat in mijn ogen in de meeste geval­len terecht zijn. Wie niet kan rekenen, ver­dient gewoon geen diploma. Voor de goede orde: we hebben het hier over eenvou­dige somme­tjes die door de door­snee havo- en vwo-leer­ling flui­tend te maken zouden moeten zijn.

Voor vmbo-leerlin­gen zal de toets zeker lasti­ger zijn, maar ook voor deze leerlin­gen geldt dat je het zonder een minima­le reken­kennis in deze maat­schap­pij gewoon niet redt. Ter gerust­stel­ling merk ik nog op dat het de eerste tijd nog niet moge­lijk is om op een onvol­doende voor de reken­toets te zakken.

Tot slot nog een tacti­sche tip. Mis­schien had u meer reac­ties gekre­gen wanneer u wat minder fel van leer zou zijn getrok­ken en bijvoor­beeld een wat mildere formule­ring had bedacht voor ‘De toets is verwor­den tot een onding, een farce, een schanda­lig ding dat niet ge­schikt is om de reken­vaardig­heid van onze leerlin­gen te toetsen’. Kom op zeg! We hebben het over een reken­toetsje en niet over de toe­stand in Syrië of over bankmal­versa­ties.

Ik wens u en uw leerlin­gen veel succes bij de invoe­ring. Daar zou u uw energie op moeten richten. En niet op het bombar­dement dat u voor­stelt.

Voor alle eindexamenkandidaten (en hun wiskundedocenten)

Dit bericht is speciaal gemaakt om jullie de komende weken veel succes te wensen! Met alle vakken, maar zeker ook met wiskunde.

Én om jullie in de gelegenheid te stellen na afloop van de eindexamens met zijn allen mee te brullen met Film-pi, onze Mathdub, speciaal gemaakt door een clubje wiskundigen, wiskundedocenten, wiskundestudenten, … .

De video is zowel in het Nederlands als in het Engels ondertiteld. De tekst (NL) staat ook onder de film. Misschien zingt jullie wiskundedocent wel mee?

Come, sing along! Hoe harder, hoe beter! Na 1 minuut komt de vaart er echt in.

En verspreid deze video via de sociale media, de knoppen hiervoor vind je helemaal onderaan dit bericht.


Zie ook deze link naar mijn videokanaal.

Anne zit haar wiskunde te leren
Maar in gedachten zit ze snel achter het stuur
Want ze zou veel liever straatjes willen keren
Maar Anne een autootje dat is toch peperduur
Of oefenen om file te parkeren
Of haar best doen op een bochtje achteruit
Ze probeert zich nog maar eens te concentreren
Want ze wil niet in de file staan
Schuift dat rijbewijs nog voor zich uit

Nooit meer wiskunde
Nooit een som of een grafiek
Nooit meer wiskunde
Nooit meer saaie statistiek
Nooit meer wiskunde
Nooit een boxplot of tabel
Nooit meer wiskunde
Nooit meer met een vaasmodel

Oh, hoe kan ze toch die wiskunde verteren
Want haar gedachten kiezen steeds een ander pad
En nooit dat van partieel interpoleren
Zelfs in een cirkeldiagram ziet zij geen gat
Laat staan in logaritmes, differentiëren
Of het nut van een frequentiepolygoon
Nee zakken kan ze zich niet permitteren
Dus ze belt een lotgenootje
En na een tijdje klinkt het door de telefoon

Nooit meer wiskunde
Nooit een som of een grafiek
Nooit meer wiskunde
Nooit meer saaie statistiek
Nooit meer wiskunde
Nooit een boxplot of tabel
Nooit meer wiskunde
Nooit meer met een vaasmodel

En ze heeft er echt keihard voor geleerd
En ze heeft er echt alles aan gedaan
En als ze haar examen haalt
En volgend jaar weer doorstudeert
Dan begint alles weer van vooraf aan

Dan krijgt ze wiskunde
Met zo’n heerlijke grafiek
Ze krijgt weer wiskunde
Een flinke portie statistiek
Dan krijgt ze wiskunde
Met haar beruchte kruistabel
Ze krijgt weer wiskunde
Want dat herinnert zij zich wel …

Dan begint alles weer van vooraf aan

Dan krijgt ze wiskunde
Met zo’n heerlijke grafiek
Ze krijgt weer wiskunde
Een flinke portie statistiek
Dan krijgt ze wiskunde
Met haar beruchte kruistabel
Ze krijgt weer wiskunde
Want dat herinnert zij zich wel …

Een Nieuwe Lente, een Oud Geluid

Weer_cirkeldiagramEens zal het er toch van komen: een nieuwe lente! En dan nog: de zomer! Kom mee naar buiten, allemaal.

U kunt naar de Keukenhof of naar Artis. Maar u kunt natuurlijk ook gaan wiskundewandelen, samen met uw wiskundewandelgids Hans. Educatie en recreatie inéén: reducatie.

Vanaf heden zet ik mijn begeleide wiskundewandelingen weer in het zonnetje: eentje in Amsterdam, eentje in Utrecht.

Voor meer informatie moet u hier zijn.

Ideaal voor

  • bedrijfsuitjes; teambuilding; incentives
  • reken/wiskundedocenten
  • (examen)feestjes
  • vrienden- en/of vriendinnenuitjes
  • familiefeestjes
  • groepen van 5 – 15 personen

Wilt u, al dan niet in groepsverband, toch zónder een gids door de stad trekken, u vindt de bijbehorende boekjes, met vragen en aanwijzingen, in mijn webwinkel.